Jenna Flaim

Third Grade

Phone: 724-658-4793
jflaim@ntsd.org


Memorial Elementary Staff